Fake News | שיבוש מידע

בעיתונות ובמדיה על כל סוגיה – המודפסת, המשודרת והמקוונת – מוצג בפנינו מידע משובש. זהו מידע מסונן וממומן, שנבחר ונערך בקפדנות לפני שהוא פולש לחיינו ומכתיב אותם. האמנים שעבודותיהם מוצגות בתערוכה זו מבקשים לחשוף בפנינו שוב ושוב את ההקשרים והתנאים שבתוכם הידיעות והחדשות מאורגנות ומוצגות. הם בוחנים את מערכת הכוחות החברתית־פוליטית, הטכנולוגית והכלכלית שמניעה את חרושת העיתונות. 

שיבוש מידע

האמנים המשתתפים בתערוכה מציגים בפנינו רגע דיסטופי מתמשך, שבו אין אמת, מעולם לא הייתה, ואנחנו טועים בכלל בכך שאנו רוצים לחפש אותה. למעשה, כפי שטוען הפילוסוף יובל נוח הררי, ניצני המצב של "פוסט־אמת" היו קיימים משחר האנושות. כל שביכולותינו לעשות הוא רק להיות מודעים לכך ולחשוף את הכוחות הפוליטיים והכלכליים העומדים מאחורי המסכה השקרית של המידע ואת האופן שאלו פועלים על התודעה ועל הזיכרון הקולקטיבי. האמנים מבטאים זאת באמצעות הפיכת האמצעים הטכנולוגיים (כמו הדפוס והצילום) של יצירת אמיתות אלו כנגד עצמן. כמו כן, הם יוצרים עבודות המתאפיינות בעמלנות ידנית, המנוגדת למיידיות ולמהירות של האמצעים הדיגיטליים של המסך.

אמנים משתתפים:מת'יו דיי ג'קסון, קרל הנדל, צילה חסין וכרמל ברנע ברזנר ג'ונס, בלו־סימיון פיינרו