Women Make History | נלחמות בגורלן

נלחמות בגורלן

הסוציולוג פייר בורדייה טען כי למרות הפעילות הפמיניסטית המוצלחת, ההגמוניה הגברית נשמרת, משום שהשליטה הגברית מבוססת על הפנמה של קטגוריות חשיבה וסכמות מיון "גבריות" על ידי כלל החברה.  הדבר מניח מראש את ההיכנעות הצפויה של נשים, המונעת מראש את כניסתן לחיים הפוליטיים. גם כאשר מהלך זה מתרחש, לעיתים קרובות אין הוא מתקבל בחיוב בקרב הציבור.

תערוכה זו מבקשת לבחון את הייצוגים הסמליים של האישה בהתייחס למבני הכוח הדכאניים בעידן הגלובלי העכשווי. ייצוגים אלה נבחנים רבות בהגות הפמיניסטית העכשווית, המבקשת לשנות דפוסי יסוד ביחסים בין המינים, בהתבסס על ביקורת רדיקלית הטוענת כי הדיכוטומיה גבר/אישה נותנת לגיטימציה לדחיקת כוחה החברתי־פוליטי של האישה.

תערוכה זו מבקשת לשים דגש מיוחד על ייצוגי הנשים ממדינות העולם השלישי והעולם השני לשעבר. ביסודן של העבודות עומדת ביקורת פמיניסטית נגד הגלובליזציה. הן שותפות לקריאה לגבש תפיסה חדשה של דרכי פעולה פמיניסטיות רב­־לאומיות כלפי המאבק האנטי־קפיטליסטי. היצירות בתערוכה מערערות על הדימויים המשרתים בתקשורת את המערכת הפוליטית הלבנה ההיפר־קפיטליסטית לשם כינון ריבונותה הגלובלי.
בתערוכה מציגות האמניות: טניה אוסטוג'יק, וננה בוריאן, יעל ברתנא, שירה גלזרמן, טליה הופמן ודגנית אליקים, נאוה הראל שושני, יעל מאירי, אנטה מונה צ'יזה ולוסיה טקצובה, ענבל מנדס פלור, ורד נסים, בוריינה רוסה, זמיר שץ