Fake News | OverLoad

OVERLOAD

האמנית והתיאורטיקנית היטוֹ שִׂטֶיירְל מתייחסת במאמרה "פסולת דיגיטלית: ספאם והונאה" (2011) לחורבות דיגיטליות. לטענתה, גם אם נדמה שאין להן משמעות הן מעוגנות היטב במציאות הגשמית. הדוגמה הטובה ביותר לפסולת דיגיטלית היא "ספאם", שהוא למעשה הרוב המכריע של הדואר האלקטרוני שנשלח מדי יום. בפחי האשפה הדיגיטליים הללו ניתן למצוא תובנות בנוגע לערכים של ימינו. ה"ספאם" מתפשט כווירוס במיצב הפיסולי של ברנגה, משמש בסיס טקסטואלי לתצלומים של דה מידל ומוצג כפסולת דיגיטלית בציוריו של קדם. כל אלו משקפים את האופנים שבהם הוא הפך לגורם משמעותי בתקופתנו בעידן הפוסט־אמת. אוצרת: רויטל סילברמן גרין

התערוכה עוסקת בתופעה של עומס יתר בעידן הפוסט־עובדתי, המאופיין בהסתמכות רבה מדי על המדיה החברתית כמקור מידע. נטייה זו נובעת מאובדן אמון במוסדות הרשמיים, העיתונאיים והחדשותיים ומעומס המידע. בעידן זה כמות בלתי פוסקת של גירויים ממסכת את האמת ומקשה על שיקול הדעת ועל זיקוק המסרים. בהתייחסות לכך, התערוכה מבקשת לבחון כיצד התופעה של עומס יתר באה לידי ביטוי באמנות ומציגה פרויקטים של שלושה אמנים: רונית ברנגה, כריסטינה דה מידל ואלון קדם.