Women Make History | סולדריות כדרך פעולה

מלמדים אותנו שנשים הן אויבות "טבעיות" אחת של השנייה, שסולידריות לעולם לא תתקיים בינינו בגלל שאנחנו לא מסוגלות, לא צריכות, ולא מתחברות אחת לשנייה [...] אנו חייבות להתנער מן ההתניה הזו אם אנחנו רוצות לבנות תנועה פמיניסטית ראויה. אנחנו חייבות ללמוד לעבוד בסולידריות. אנחנו חייבות ללמוד את משמעות האחווה הנשית". בל הוקס

סולידריות כדרך פעולה

התערוכה הנוכחית בוחנת את הקריאה של הפמיניזם העכשווי לניסוח "ביקורת אחרת", שפותחת מרחב פוליטי לקולות רבים. האמניות המשתתפות בתערוכה מציגות את האתגר הפמיניסטי של יצירת שיח המאפשר הפריה הדדית בין צורות הפעולה המרובות שנשים יוצרות דרכן מרחבים של חירות מגדרית, אנושית, פוליטית וחברתית. יצירותיהן מעודדות את רעיון הסולידריות כדרך פעולה, המחברת נשים על בסיס כוח משותף ומשאבים של חוזקה.

דרך הקריאה לסולידריות האמניות מביאות ביצירתן חזון פמיניסטי רדיקלי, הקורא לחברה מתוקנת, שבה כל סובייקט מביא באופן חופשי את עצמו וזוכה להכרה בערכו התרבותי. החזון הפמיניסטי בא לידי ביטוי בעצם הדיון הביקורתי האמיץ בצורות הדיכוי המופעלות על נשים בפוסט־העולם השלישי בכלל ובמרחב המזרח־תיכוני בפרט. האמניות מבקשות להתעלות מעל המגבלות של פוליטיקת הזהויות לטובת פוליטיקה פמיניסטית רב־תרבותית של הזדהות, השתייכות ושינוי חברתי.
בתערוכה מציגות האמניות: רעיה ברוקנטל, אריאן ליטמן, מתילדה טר היינה, שירלי סיגל, ארהמאיאני פייסל, אייריס קנסמיל, מאשה רובין, שירין נשאט