Fake News | האמן האמיתי

האמנים המודרניים ניסו למרוד בזהויות הנכפות על הפרט על ידי החברה, המדינה, הדתות, בתי הספר וההורים. הם הגדירו את הציפיות הקשורות לתפקיד החברתי ולאופי המקצועי של האמנות, ובתוך כך ביקשו לחתור תחת הזהויות הלאומיות והתרבותיות המקובלות. האמנות המודרנית, בחיפושה אחר "האני האמיתי", ביקשה להעניק מקום מרכזי לשאלה שהציב האמן: מי מפעיל את שליטת המכניזם החברתי של הגדרת הזהויות והתפקידים – מוסדות החברה והמדינה או אני? אוצרת: סבטלנה ריינגולד

האמן האמיתי

תערוכה זו מבקשת לבחון את ערעור המיתוס של "האמן האמיתי" באמנות הישראלית דרך מבחר עבודות החל בשנות השבעים של המאה הקודמת ועד ימינו. התערוכה מציגה קריאות תיגר על ההבנה של האמן כסובייקט יציב, בעל קול אחד ואמיתי. היא משקפת את הפולמוס בין תפיסות שונות של אמת ובדיה, מציאות ופנטזיה, בהקשרים אידיאולוגיים, תרבותיים, רגשיים ואסתטיים שונים. היא בוחנת את האפשרויות ליצור הכפלה ואיחוי של זהויות בזיקה להקשרים אלו. 

אמנים משתתפים:

הנה אביתר, דב אור נר, בועז ארד, יעל ברתנא, גדעון גכטמן, יאיר גרבוז, מיכאל חלאק, רונה יפמן, יאסומסה מורימורה, כרם נאטור, מיכל נאמן, אורי קצנשטיין, יגאל תומרקין

אמנים המציגים פרויקט יחיד: אייל וייזר ורמי מימון, דמיאן הירסט, מירי נשרי, רועי רוזן